Enllaços d’interès

Xarxa Europea d’Educació inclusiva i discapacitat

Fundació ONCE La Xarxa Europea d’Educació Inclusiva i Discapacitat, incluD-ed, promoguda per la Fundació ONCE, és una iniciativa col·laborativa i multistakeholder que té com a objectiu principal promoure, identificar, difondre i intercanviar bones pràctiques en l’àmbit de l’educació inclusiva. per a persones amb discapacitat a Europa, per millorar les oportunitats d’ocupabilitat i inclusió laboral. És…

https://includ-ed.eu/es

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOMLOE)

Govern de l’Estat Espanyol La Llei, que es basa en principis com el respecte als drets de la infància, l’educació inclusiva, l’equitat, la igualtat de gènere i l’orientació educativa i professional, estableix diferents finalitats del sistema educatiu (la majoria contemplades ja a la LOE), com el ple de desenvolupament de la personalitat capacitats d’alumnes o…

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264-C.pdf

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Generalitat de Catalunya La Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència vol atendre, protegir i promocionar el benestar personal i social dels infants i dels adolescents, i garantir l’exercici dels seus drets i responsabilitats. Situa l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i oportunitats i actualitza la normativa que fins…

https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

Generalitat de Catalunya La base del Decret és el concepte d’una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu en un  sistema que s’articula en xarxa a fi de garantir que tots els centres siguin inclusius per atendre la diversitat de tots…

DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

Generalitat de Catalunya La Generalitat de Catalunya, a través del Decret 11/2021, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària,…

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893678

Orientació profesional per a la justícia social

Tristram Hooley, Ronald Sultana i Rie Thomsen Espai virtual que promou la discussió i el debat per tal d’ajudar als professionals a aprendre els uns dels altres i desenvolupar noves maneres d’incorporar la justícia social a l’orientació professional; proporcionant materials que puguin ser utilitzats per les persones implicades en l’educació i la formació dels professionals…

https://careerguidancesocialjustice.wordpress.com/

Publicació L’orientació, un repte de país

Fundació Jaume Bofill Aquest capítol de l’Anuari 2018 revisa l’estat actual de l’orientació acadèmica i professional i planteja la necessitat que des del món educatiu es faciliti que tot l’alumnat aconsegueixi ser autònom en les seves decisions respecte a la construcció del seu Projecte de Vida i Professional.

https://fundaciobofill.cat/publicacions/lorientacio-un-repte-de-pais

Informe Orientació a les Comunitats Autònomes

Ernesto Gutiérrez-Crespo (coord.) Aquest informe té com a objectiu donar a conèixer la distribució de la figura de l’orientador en els diferents nivells educatius d’ensenyament no universitari a cadascuna de les comunitats autònomes de l’Estat Espanyol.

https://copoe.org/comunicados-investigaciones/investigaciones/item/informe-orientacion-en-las-comunidades-autonomas

Informe La fórmula de l’equitat

Fundació Jaume Bofill L’informe afirma que per millorar el sistema educatiu i fer-lo més equitatiu cal més finançament, però també és imprescindible repartir els recursos per als centres d’una manera més justa, eficient i transparent

https://fundaciobofill.cat/publicacions/formula-equitat

Informe Diversitat i llibertat: reduir la segregació escolar respectant la capacitat dʻelecció de centre

Save the Children i el Centre de Polítiques Econòmiques d’Esade (EsadeEcPol) La publicació planteja una sèrie de propostes viables per reduir la segregació a les aules, respectant alhora la llibertat d’elecció de centre

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-04/AAFF_ESP_EsadeEcPol_Insight%2329_SavetheChildren_DiversidadLibertad_final.pdf