Comissions de treball

L’ACPO compta amb 6 comissions o espais de treball en les que les persones poden compartir idees, reflexions i propostes d’actuació, en funció dels àmbits d’interès.

Espai de Comunicació

Prioritari per a la millora del procés de comunicació amb les i els associats i la societat en general a partir de la creació d'una nova plataforma digital. La seva activitat estaria dirigida també a oferir la possibilitat de ser ressò de les activitats de les i dels associats a través de diferents eines de comunicació: Xarxes d’ACPO, Web de l’ACPO, LinkedIn, Twitter, Facebook, Full informatiu i molt especialment la Revista digital ÀÁF -Àmbits de Psicopedagogia i Orientació- que caldrà potenciar amb una producció anual en paper.

Espai Orienta'm

Espai d’orientació professional per donar resposta a estudiants, graduats i/o llicenciats que necessitin, durant un cert temps o puntualment, suport i orientació.

Espai Aula

Espai d’activitats formatives amb diferents modalitats: online, semi presencial i/o presencial, amb el reconeixement del Departament d’educació i del Departament de treball. Estudiar les possibilitats d’organitzar una Escola d’Estiu i/o de Tardor, si s’escau, o dinamitzar Seminaris, Grups de treball, Taules de debat, Converses, Jornades ...

Espai Àgora

Espai de reflexió, debat i promoció de temàtiques lligades directa o indirectament amb l’orientació vocacional i professional: orientar per estudiar Formació Professional, orientar per accedir al món laboral ...

Espai inclusió

Àmbit de treball al voltant de l'eix exclusió-inclusió des de mirades lligades a aspectes socials, laborals o bé educatius, immigració/emigració , gènere, relacions inter/intrapersonals. Aquest espai estaria lligat a les conclusions dels congressos internacionals sobre el tema organitzat per la nostra associació.

Espai Serveis

Àmbit per estudiar les possibilitats d'oferir als associats diferents serveis: Borsa de treball, serveis jurídics, biblioteca, documentació, assessorament professional, accés gratuït a Internet, correu electrònic, assegurances, viatges, serveis bancaris, descomptes comercials diversos ...

Implica’t a les comissions de treball d’ACPO

Implica’t a les comissions de treball d’ACPO
En quina comissió de treball vols participar?

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), informem que les dades personals formen part dels fitxers responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ, amb seu a Avda Drassanes, 3 (Barcelona) i que són tractades sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la inscripció a l’Associació i realitzar les gestions administratives derivades de la mateixa. Igualment, informem que les dades personals poden ser utilitzades per informar sobre actes, jornades, serveis, etc. que poden ser del seu interès.