Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOMLOE)

Govern de l’Estat Espanyol
La Llei, que es basa en principis com el respecte als drets de la infància, l’educació inclusiva, l’equitat, la igualtat de gènere i l’orientació educativa i professional, estableix diferents finalitats del sistema educatiu (la majoria contemplades ja a la LOE), com el ple de desenvolupament de la personalitat capacitats d’alumnes o l’educació en el respecte als drets i les llibertats fonamentals, igualtat de drets i no discriminació.
Per assolir les finalitats recollides, la Llei 3/2020, preveu diferents mesures i modificacions en l’organització i l’estructura del sistema educatiu, com la desaparició de la classificació de les matèries en troncals, específiques i de lliure elecció o la supressió de les proves finals d’etapa a Primària, ESO i Batxillerat, entre moltes altre