Orientacions per a la planificació i gestió de les adaptacions del currículum

Aquest document va ser un encàrrec des del Departament d’Ensenyament al professor de psicologia de l’educació de la Universitat de Barcelona, el Dr. Xavier Onrubia.

En el context de l’època, cap al 2006 , s’estava fent la normativa que desplegava els Plans Individualitzats. El grup de treball format per professionals d’EAP, de l’Educació Especial, i els recentment creats ELIC, havia d’elaborar un document consensuat que pogués servir per facilitar l’accés al currículum d’alumnes amb dificultats per seguir el currículum ordinari, és a dir, fer un document que substituís l’ACI del Dr Robert Ruíz.

La genialitat del Dr Onrubia fou en donar-li la volta a l’encàrrec i elaborar un document per identificar els punts forts i febles del procés E/A en tres àmbits: Centre, aula ( on pensem que hi ha la part més interessant del document) i alumne.

Aquest grup de treball va fins i tot exemplificar, amb diverses experiències, la força de l’eina dissenyada per provocar millores metodològiques en els contextos educatius. Seguint els canvis de responsables a Educació/ ensenyament de l’època, el document va aparèixer finalment escapçat als dos darrers números de la revista Caixa d’Eines, cosa que dificulta la consulta, és per això que volem destacar les eines que us posem a l’abast per a aprofitar-lo plenament:

El pdf ajuntat de l’article escapçat en els dos darrers números

Els pdf de les dues revistes Caixa d’Eines. Número 8 , Número 9

Una còpia del document tal i com el va lliurar el Dr Onrubia a la Direcció General que li havia fet l’encàrrec

Aquest document ha estat elaborat per un equip de treball conjunt

Les eines que es deriven d’aquest document, resumides i amb un document per àmbit.

I) ORIENTACIONS PER A L’ELABORACIÓ D’ADAPTACIONS DEL CURRÍCULUM:

ÀMBIT CENTRE

ÀMBIT AULA

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT

Comparteix