3P Eines per la prevenció de la psicosi en entorns educatius

Us sona l’acrònim 3P  o PPP ? Son les sigles que engloben tots els Programes Prevenció de la Psicosi a nivell europeu.

La problemàtica de la salut mental i més específicament la detecció precoç d’un trastorn psicòtic incipient, així com mesures especifiques per la prevenció s’haurien de contemplar als centres educatius a partir dels 14 anys d’edat ( edat on comença la població diana, fins als 36 anys), així ho destaca la MEMÒRIA DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ ESPECÍFICA A LES PERSONES AMB TRASTORN PSICÒTIC INCIPIENT DEL PLA DIRECTOR DE SALUT MENTAL

 ( pàgina 37) DETECCIÓ PRECOÇ

La detecció precoç requereix d’un treball continuat de difusió en els diferents àmbits del territori en els que els joves poden estar en contacte. Implica també una tasca de sensibilització i d’informació a la població. Cal aprofitar els recursos i dispositius que ja estan treballant en la població i facilitar-los eines per a la detecció.

Els àmbits on difondre les estratègies de detecció serien:

Atenció Primària:

  • Difusió del programa entre tots els professionals d’atenció primària mitjançant tots els procediments possibles (sessions informatives, tríptic del programa, ….)
  • Aprofitar el protocol del nen sa i programa salut i escola per treballar la detecció, especialment en adolescents.
  • Facilitar la utilització de check-list específics per facilitar la detecció (per detalls veure la Guia PAETPI).
    Afavorir la disponibilitat a la història clínica informatitzada del check-list escollit.

Centres educatius:

  • Utilitzar les activitats del programa salut i escola per fer difusió als centres, alumnat, professorat i AMPAS.
  • Treballar amb els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) els criteris de detecció i derivació.

La publicació demostra poc coneixement de la xarxa educativa ja que li dona un paper  important al programa salut i escola, , i no dona rellevància als recursos propis del centre ( orientador educatiu). Destaquem que un bon equip d’orientació al centre ha de contribuir  i amb el contacte proper amb alumnes identificar riscos.

Com a instrument per fer una primera detecció proposem el GHQ, en versió catalana gràcies al servei EAPPP ( equip programa prevenció de la psicosi, coordinat pel Dr  en psicologia Jordi Artigue) que va estar uns anys al CAP Maragall  de Barcelona i van fer una important tasca preventiva als instituts públics de la zona.

QuestionariGHQ Català – IES

També la guia que adjuntem pot donar informació més completa de com vigilar els factors de risc psicosocial  en els nostres alumnes.

Risc-psicosocial-guia_completa2010

Destaquem webs de divulgació per parlar sense tabú de la salut mental

En català; L’espai jove del Centre d’Higiene Mental de les Corts

En castellà , hi ha la pàgina de divulgació d’un Programa de Prevención de la Psicosis de Cantàbria. ( 3P) . Té un petit screanning que podria ser complementari al GHC ja que contempla preocupacions dels entorns propers al subjecte

Guia detección precoz con indicadores contextuales del entorno del sujeto 

Otros instrumentos detección psicosis

Comparteix