Capítol I. La denominació, els fins I el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, es constitueix aquesta entitat de forma indefinida , que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 • L’estudi i la promoció de la psicopedagogia i l’orientació personal, educativa, social i professional.
 • La formació, el reconeixement i la defensa professional de la psicopedagogia i de l’orientació, personal, educativa , social i professional.
 • La promoció i l’edició de materials i productes vinculats a la psicopedagogia, l’assessorament psicopedagògic i l’orientació personal, educativa, social i professional.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. El debat l’estudi, la publicació i la difusió dels temes en relació amb la psicopedagogia, l’assessorament psicopedagògic, l’orientació personal, educativa, social i professional.
 2. Impulsar i promoure la investigació científica en l’àmbit de la psicopedagogia, d’orientació personal, educativa, social i professional.
 3. Estimular i fomentar l’estudi i millor coneixement de la psicopedagogia, l’orientació personal, educativa, social i professional, així com promoure l’aprenentatge en aquest camp.
 4. Fomentar la cooperació entre professionals de diferents àmbits, així com amb diferents associacions del nostre territori, d'altres territoris i a nivell internacional.
 5. Intervenir i participar en qualsevol àmbit que, en general, estigui relacionat amb aquests objectius.
 6. Formar i expressar opinions i criteris sobre els problemes educatius, socials i professionals davant de qualsevol ens o institució.
 7. Promoure l'intercanvi, la difusió i la divulgació dels coneixements en l’àmbit de la psicopedagogia, i d’orientació personal, educativa, social i professional ja sigui amb l’organització de seminaris, cursos, xarxes formatives virtuals o d’altres models tecnològics i de comunicació existents.
 8. Realitzar activitats que fomentin la solidaritat la cooperació, l’equitat , la justícia social i en general tots aquells valors continguts en la declaració universal dels drets de l'home.
 9. Vetllar per la defensa dels interessos professionals dels associats davant de qualsevol ens o institució.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica a l’avinguda de les Drassanes, núm. 3.
 2. Les funcions d'aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.