Trobades pedagògiques per a la inclusió : “Alumnat amb necessitats especials a les escoles ordinàries”


En linia del Congrés que des d’ACPO organitzem juntament amb ACO d’Orientació per una Societat Inclusiva, 

l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelon ha obert el perióde d’incripció per matricular-se a les Trobades pedagògiques per a la inclusió: Alumnat amb necessitats especials a les escoles ordinàries.

Les trobades tindran lloc els 4 dijous del mes de Maig, a partir de les 18h de la tarda i tindran una certificació de 15h de formació.

Us copiem aquí la invitació que es fa des de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB però podeu trobar informació del programa i com fer la matrícula en el següent enllaç: Trobades pedagògiques per la inclusió

“La diversitat és un fet natural i social. En l’àmbit educatiu, la diversitat s’entén com a diversitat d’idees, experiències i aptituds prèvies, diversitat d’estils d’aprenentatge, diversitat de ritmes d’aprenentatge, diversitat d’interessos, motivacions i expectatives, i diversitat de capacitats i ritmes de treball. Per tant, educar en la diversitat no consisteix a prendre mesures especials amb l’alumnat problemàtic o amb NEE, sinó a adoptar un model educatiu i curricular que faciliti l’aprenentatge de tot l’alumnat des de la seva pròpia diversitat. I això necessita d’una cultura, de polítiques i, sobretot, de pràctiques orientades a la inclusió.

Les pràctiques dels centres en el dia a dia viuen aquesta diversitat amb tota la riquesa, però també amb tots els  condicionants que comporta. Han d’intentar que tota la seva activitat educativa, i amb més incidència les activitats d’aula, motivin la participació de tot l’alumnat i tinguin en compte el coneixement, l’experiència dels estudiants i les barreres o dificultats en l’ensenyament i aprenentatge que comporta aquesta diversitat. Aquestes situacions s’han d’abordar des d’un plantejament global del centre i de la comunitat educativa: des dels projectes del centre, des de la revisió o adequacions curriculars, des de l’organització, amb els suports externs, des de les tutories, des de la metodologia d’aula, etc. i, per tant,  des de la formació del professorat.

Aquest és el motiu que ens ha portat a organitzar les trobades pedagògiques. Compartim l’enfocament ampli de diversitat (natural, humana) present a les aules, però en el context de les aules ordinàries ens volem centrar prioritàriament  en les situacions de diversitat en què l’alumnat amb necessitats educatives especials requereix intervencions i recursos específics per a la seva inclusió, de manera que es minimitzin els efectes de bloqueig i s’enriqueixi amb els elements de la diversitat l’ensenyament-aprenentatge del grup ordinari.

Així, volem que aquestes trobades siguin espais de posada al dia i actualització conceptual, de presentació i intercanvi de bones experiències i recursos, de debat i de formulació d’idees i propostes que ajudin el professorat i altres professionals de l’educació”

Comparteix