Manifest sobre l’Informe Pediàtric per a l’escolarització a P3

Davant la proposta de la Consellera d’Ensenyament (nota de premsa), en relació a l’Informe Pediàtric, i les opinions i/o declaracions d’Associacions i Entitats que han ocasionat, volem expressar la nostra sorpresa i estranyesa vers aquest fet!

Tanmateix manifestem que, aquest enrenou que ha motivat el tema, ens ha plantejat un seguit de qüestions que tot seguit exposem:

– D’antuvi, la Consellera obvia el treball de coordinació entre els professionals i Serveis (CDIAP, EAP, CAP, CSMIJ, EBASP…) que es duu a terme arreu de Catalunya. Tanmateix, caldria potenciar aquesta coordinació augmentant la dotació de professionals en els diferents Serveis i Centres Educatius.

– En quant a la detecció de necessitats educatives en els Centres d’alta complexitat, el Departament d’Ensenyament, en la Resolució Ens /906/2014 publicada al DOGC 30-04-2014, explicita els Centres que tenen la consideració de Centre de complexitat màxima en funció d’uns indicadors de context que especifiquen les diverses situacions. Per tant, considerem que les necessitats ja estan detectades, i el que caldria és incidir en mesures preventives eficaces com:

 Potenciar les Escoles Bressol


 Crear espais d’acompanyament a les famílies

Potenciar els CDIAP com a Servei necessari en l’atenció primerenca dels infants amb riscs, detectats pels Pediatres i/o Hospitals, Escoles Bressol i Serveis Socials.

 Implementar en els Centres Educatius:

1.- la formació del professorat
2.- l’augment de recursos humans: tècnics d’educació infantil, mestres de suport per a l’Educació Especial, mestres d’audició i llenguatge, i vetlladors, en tots els centres

3.- l’augment del temps de dedicació dels professionals de l’EAP i dels professionals dels Serveis Educatius Específics (CREDEV, CREDA, SEEM, SEETDIC) per atendre els docents, les famílies i l’alumnat que ho requereixi, establint coordinació amb la xarxa Sociosanitària del sector.

Com a professionals de l’àmbit psicopedagògic, valorem el treball en xarxa, imprescindible per establir la coordinació entre els Serveis Educatius, Socials i Sanitaris del territori, i fer les atencions que se’n derivin, tant amb l’alumnat com amb les seves famílies. Potenciant el treball en xarxa evitarem assenyalar l’alumne en un informe  que pot  condicionar les seves expectatives futures; l’infant està en un moment evolutiu on cal potenciar expectatives d’èxit, reforçant l’entorn familiar i educatiu.

Amb la demanda d’aquest Informe Pediàtric sembla que el Departament d’Ensenyament vol donar la impressió  d’una acció positiva. Si realment el Departament d’Ensenyament i el Govern de la Generalitat tenen la voluntat i l’interès de promoure canvis per a la millora de l’Educació, el camí emprés no és l’adequat.
Estem convençuts  que aquesta acció no aportarà  cap millora. El què cal és potenciar i ampliar els recursos existents, tot al contrari del què s’ha anat fent els darrers cursos, on s’han minvat significativament tots els recursos.

Junta de l’ACPO
abril de 2015

Comparteix