Convocatòria de 107 places d’Orientació Educativa de Secundària a Catalunya, criteris correcció març 2018

 

 acpon

 

Publicat un document aclaridor sobre les proves d’oposició d’ Orientació educativa Ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat Criteris de correcció Barcelona març 2018

Es torna a fer émfasi en UN PLA D’INTERVENCIÓ desglossat en 4 blocs .

Accés al document:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2017/criteris-correccio/cos-professors-ensenyament-secundari/PSI-Orientacio-educativa.pdf

abril 2018

 

CANVIS EN LA CONVOCATÒRIA  MODALITAT ORIENTACIÓ EDUCATIVA , a la web de l’Xtec

Avui 22 de desembre han publicat a la web del Departament d’Ensenyament, un nou apartat que s’anomena Desenvolupament de les proveson han donat resposta a requeriments de l’USTEC,

Detallem a sota on porta l’enllaç per la seva importància ja que modifica alguns aspectes de la resolució

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2017/desenvolupament-de-les-proves/

Hi ha més novetats que les que us posem aqui

Especialitat d’orientació educativa

Enguany les bases de la convocatòria del concurs oposició en l’especialitat de l’orientació educativa han canviat respecte de convocatòries anteriors, amb motiu de la nova visió de l’orientació educativa que s’estableix al Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, i al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i que han comportat la concreció de les funcions dels orientadors educatius en el “Document d’instruccions per a l’organització i la gestió dels centres”. Els canvis es concreten pel que fa als criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica de la segona prova.

Així, en el cas de l’especialitat d’orientació educativa, a la “Part A) de la segona prova: programació didàctica”, aquesta programació és el pla d’actuació propi de l’especialitat prenent com a referència les funcions que s’atribueixen als orientadors educatius en un institut o en un equip d’assessorament psicopedagògic. I a la “Part B) de la segona prova: unitat didàctica”, aquesta unitat didàctica és un bloc (equivalent a les unitats didàctiques de la resta d’especialitats).

Amb relació al pla d’actuació, cal que es tingui en compte la detecció de les necessitats, la contextualització i el col·lectiu a qui va destinat (alumnes, equip docent, famílies…); també ha de contenir almenys les competències, els objectius, els continguts, les activitats o actuacions, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment, i l’avaluació i recursos materials. Així mateix, ha d’incloure els blocs en què l’aspirant hagi organitzat el pla.

Pel que fa als blocs, l’aspirant pot fer les agrupacions que consideri oportunes dels diferents aspectes del pla, tenint present que com a mínim n’han de ser quatre i que el criteri d’agrupació ha d’estar d’acord amb el plantejament, el disseny i els objectius del pla. Així, el bloc podria estar format per diferents aspectes (per exemple, competències i objectius), per un de sol (per exemple, continguts) o bé per una unitat d’actuació (per exemple, l’assessorament en l’elaboració en equip dels plans de suport individualitzat).

 

Això ho trobareu  en un subapartat de Concrecions respecte a les proves, en el que es detallen algunes qüestions referides a: consultes de tipus normatiu, procediment d’accés a un cos de grup superior i sobre l’especialitat d’orientació educativa. ( font USTEC )

Publicació provisional de persones admeses i excloses:

Data màxima de la publicació: 20 de gener 2018.

S’obrirà un termini de 10 dies hàbils per realitzar les pertinents reclamacions.

Carta de pagament:

Tal com us vam informar al realitzar la inscripció a les proves de selecció de personal docent, l’aplicatiu no generava automàticament la carta de pagament, ni la rebíeu per correu. Havíeu d’entrar novament en l’aplicatiu per tal de generar-la en un període màxim de 48 hores i realitzar el pagament sense ultrapassar la data que hi constava. Aquest fet ha ocasionat que hi hagi aspirants que no han realitzat el pagament i resultarien exclosos. Hem demanat al Departament la resolució d’aquesta incidència i que durant el termini de reclamacions es pugui subsanar mitjançant un sistema que inclogui un procediment per resoldre-la.

Desenvolupament de les proves. Nou material per la programació. 

El Departament d’Ensenyament en el nou apartat Desenvolupament de les proveson es recullen informacions sobre la prova de llengües, acte de presentació, fase d’oposició, concrecions respecte a les proves i fase de concurs, en el subapartat de Concrecions respecte a les proves, ha realitzat un canvi en el material de l’apartat de currículum i orientació – educació secundària obligatòria: Del currículum a les programacions. Incloent: El currículum competencial a l’aula. Una eina per a la reflexió i la programació a l’ESOAquest material està actualitzat a desembre de 2017, i està disponible a la pàgina web del Departament des de dilluns 8 de gener. L’anterior document: Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l’educació bàsica feia referència al Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria que queda derogat pel DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, per tant aquest document no s’adequava al marc curricular actual i ha ocasionat confusió a molts dels aspirants.

D’altra banda, també us enllacem el material de primària Programar per competències a l’educació primària actualitzat l’octubre del 2017, per si és del vostre interès.

 

 

Comparteix