Assemblea Associació Catalana Psicopedagogia i Orientació

Dijous 10 de febrer de 2022 a les 17’00h
Lloc: Videoconferència

convocatoria assemblea acpo
Dijous 10 de febrer de 2022 a les 17’00h
Lloc: Videoconferència

Ordre del dia:
1r.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (04 de febrer
de 2021)
2n.- Informe de gestió de l’any 2021: valoració i aprovació
3r.- Pla d’Acció 2022: presentació del dossier i pressupost.
4t.- Precs i preguntes
Barcelona, 27 de gener de 2021
Secretaria general
M Dolors Gómez

Comparteix